Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement


Artikel 1
De vereniging draagt de naam TC Heerde.

Artikel 2
De vereniging is opgericht op 12 september 1982.

Artikel 3
3.1
De vereniging heeft ten doel de beoefening van de fietstoersport in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, leden a tot en met e, van de statuten van de vereniging.

3.2
Door toetreding tot TC Heerde onderwerpt elk lid zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle overige reglementen en bepalingen van TC Heerde, alsmede aan de daarin aan te brengen wijzigingen. Ieder lid is verplicht om zich te onthouden van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de fietstoersport en van TC Heerde. Ieder lid is aansprakelijk voor welke schade dan ook, door hem of haar toegebracht.

Artikel 4
4.1
De verenigingskleuren zijn wit/zwart/geel.

4.2
De leden zijn verplicht om de actuele clubkleding te dragen, zowel tijdens clubevenementen als die overige evenementen waaraan collectief door leden van TC Heerde wordt deelgenomen.

4.3
TC Heerde verstrekt aan haar leden, tegen een door het bestuur vastgestelde prijs, een gestandaardiseerde set fietskleding. Overige kleding, geen deel uitmakend van de standaard set, wordt tegen kostprijs aan de leden beschikbaar gesteld.

4.4
Tijdens in clubverband uitgevoerde trainingsritten en toertochten zijn de leden verplicht om een valhelm te dragen. De helm is naar eigen keuze en wordt voor eigen rekening aangeschaft. Uitgangspunt is dat de helm van goede kwaliteit is en regelmatig door de eigenaar op betrouwbaarheid wordt gecontroleerd.

Artikel 5
De financiële middelen van de vereniging worden verkregen door:

5.1
het innen van contributies van de leden en donaties van de donateurs

5.2
de opbrengsten van door TC Heerde georganiseerde toertochten

5.3
geldelijke bijdragen van adverteerders en sponsoren

Artikel 6
De vereniging bestaat uit actieve en niet actieve leden, leden van verdienste en ereleden.

6.1
Onder niet actieve leden worden de donateurs verstaan.

6.2
De actieve leden omvatten zowel senior- als juniorleden.

6.3
Onder seniorleden worden verstaan leden van achttien jaar en ouder.

6.4
Juniorleden zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

6.5
Ereleden zijn zij, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zij worden benoemd op basis van o.a. hun bijdrage aan het vrijwilligerswerk, frequentie hiervan, getoonde flexibiliteit en inzet, uitzonderlijke prestaties, kwaliteit van het werk, positieve instelling etc.

6.6
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene leden vergadering met een twee derde meerderheid van stemmen benoemd.

6.7
Leden van de vereniging kunnen kandidaten (gemotiveerd) voordragen bij het bestuur als erelid. Dit dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de Algemene leden vergadering bij de secretaris schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

6.8
Er wordt schriftelijke rapportage, voorzien van argumenten, m.b.t. de voorgenomen benoeming opgemaakt door het bestuur en deze rapportage wordt na de benoeming geplaatst in het clubblad.

6.9
Een nieuw erelid wordt tijdens de Algemene leden vergadering gehuldigd en krijgt de schriftelijke rapportage, de erelid speld en een blijk van waardering overhandigd.

6.10
Actieve bestuursleden kunnen niet tot erelid benoemd worden.

6.11
De namen van de ereleden worden vermeld in clubblad en op de website.

6.12
Ereleden hebben, voor zover zij geen lid zijn van de vereniging, toegang tot de Algemene ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht, slechts een adviserende rol.

Artikel 7
7.1
Actieve leden zijn leden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij de fietstoersport in verenigingsverband beoefenen.

7.2
Actieve leden dienen in het bezit te zijn van een geldige NTFU-ledenpas.

7.3
De houders van een NTFU-ledenpas zijn onderworpen aan de door de NTFU vastgestelde regels.

Artikel 8
8.1
De hoogte van de contributie en de minimum donatie worden jaarlijks vastgesteld door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

8.2
De contributie is verschuldigd voor een geheel jaar.

8.3
Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bestaat geen recht op restitutie van de contributie.

8.4
Het jaarlijks verschuldigde bedrag aan contributie wordt in het eerste kwartaal van een jaar geïncasseerd.

8.5
In de Algemene Ledenvergadering worden besluiten genomen over geagendeerde voorstellen. Een besluit dat niet rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt van de vergadering is ongeldig.

Artikel 9
9.1
Indien meer leden uit een gezin de fietstoersport beoefenen dient, ex artikel 7, elk van hen in het bezit te zijn van een geldige NTFU-ledenpas.

9.2
In het geval dat een gezin zich aanmeldt voor het lidmaatschap van TC Heerde dient ieder gezinslid dat afzonderlijk te doen, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 6 en 7.

9.3
Eén gezinslid is hoofdlid; op de overige gezinsleden is het NTFU-gezinslidmaatschap toepasselijk.

Artikel 10
10.1
De leden zijn verplicht om wijzigingen in woon- en e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris.

10.2
Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door een schriftelijke mededeling aan de secretaris vóór 1 december van het lopende jaar.

Artikel 11
11.1
Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van bepaalde activiteiten commissies in te schakelen, waarbij het bestuur tevens een beroep kan doen op de medewerking van de leden.

11.2
Vóór of tijdens de Algemene Ledenvergadering ontvangt ieder lid een hulpbriefje waarop hij kan aangeven voor welke activiteit(en) in het lopende seizoen hij zich ter assistentie beschikbaar stelt.

11.3
Het bestuur van TC Heerde casu quo van de organiserende commissie stelt de leden die zich ex artikel 11 lid 2 ter assistentie bij een activiteit beschikbaar hebben gesteld in de gelegenheid om de betreffende tocht op een ander tijdstip dan waarop de activiteit plaatsvindt gezamenlijk te fietsen.

Artikel 12
12.1
Kandidaatstelling van een door de ALV te kiezen lid van het bestuur of een commissie geschiedt door het bestuur of tenminste vijf leden.

12.2
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur van het kandidaat te stellen lid heeft vernomen dat hij of zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

12.3
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende, schriftelijke en ondertekende verklaring, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van het kandidaat gestelde lid. Beide verklaringen dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de ALV in het bezit te zijn van de secretaris.

Artikel 13
TC Heerde kent en hanteert gedragsregels. Deze zijn van toepassing in de relatie tussen begeleiders en leden, alsmede in die tussen leden onderling. De gedragsregels zijn bijgevoegd. Zij maken onverbrekelijk onderdeel uit van het huishoudelijk reglement. Begeleiders kunnen zowel leden als niet-leden van TC Heerde zijn. Leden vallen ex artikel 3.2 onder het huishoudelijk reglement. Bijgevolg zijn de gedragsregels per definitie op hen van toepassing. Niet-leden verklaren ex artikel 12 van de gedragsregels, door middel van ondertekening van een exemplaar, van de inhoud ervan kennis te hebben genomen en zich aan de regels te zullen houden.

Artikel 14
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement is een uittreksel uit – dan wel een aanvulling op – de statuten van TC Heerde en is in overeenstemming met de reglementen van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU).

Het is in werking getreden op 6 maart 2016 en vervangt het huishoudelijk reglement, gedateerd 8 maart 2012.

Het huishoudelijk reglement kan uitsluitend gewijzigd worden na een daartoe strekkend besluit van de ALV.