Huishoudelijk reglement T.C. Heerde

Huishoudelijk reglement T.C. Heerde

                    Huishoudelijk reglement T.C. Heerde

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam T.C. Heerde.

OPRICHTINGSDATUM

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 12 september 1982.

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van de fietstoersport in de ruimste zin van

het  woord te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken overeenkomstig de

bepalingen van artikel 3,  leden 2a tot en met 2g, van de statuten van de vereniging.

2. Door toetreding tot T.C. Heerde onderwerpt elk lid zich aan de statuten, het

huishoudelijk reglement en alle overige reglementen en bepalingen van T.C. Heerde,

alsmede aan de daarin aan te brengen wijzigingen.

3. Ieder lid is verplicht om zich te onthouden van handelingen die in strijd zijn met de

belangen van de fietstoersport en van T.C. Heerde.

4. Ieder lid is aansprakelijk voor welke schade dan ook, door hem of haar aan derden

toegebracht.

VERENIGINGSKLEUREN

Artikel 4

1. De verenigingskleuren zijn zwart/geel.

2. De leden zijn verplicht om de actuele clubkleding te dragen, zowel tijdens

clubevenementen als  die overige evenementen waaraan collectief door leden

van T.C. Heerde wordt deelgenomen.

3. T.C. Heerde verstrekt aan haar leden, tegen een door het bestuur vastgestelde

prijs, een gestandaardiseerde set fietskleding.  Deze bestaat uit een fietsbroek

(kort) en een fietsshirt ( met korte mouwen).  Overige kleding, geen deel

uitmakend van de standaard set, wordt tegen kostprijs aan de leden beschikbaar gesteld.

4. Tijdens in clubverband uitgevoerde trainingsritten en toertochten zijn de leden verplicht

om een valhelm te dragen. De helm is naar eigen keuze en wordt voor eigen rekening

aangeschaft. Uitgangspunt is dat de helm van goede kwaliteit (EU gecertificeerd) is en

regelmatig door de eigenaar op betrouwbaarheid wordt gecontroleerd.

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 5

De financiële middelen van de vereniging worden verkregen door:

a. het innen van contributies van de leden en donaties van de donateurs;

b. de opbrengsten van door T.C. Heerde georganiseerde toertochten;

c. geldelijke bijdragen van adverteerders en sponsoren.

LEDEN

Artikel 6

Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

De vereniging bestaat uit actieve en niet actieve leden, leden van verdienste en ereleden.

1. Actieve leden zijn leden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij de

fietstoersport  in verenigingsverband beoefenen.

2. Actieve leden dienen in het bezit te zijn van een geldige NTFU-ledenpas.

3. De houders van een NTFU-ledenpas zijn onderworpen aan de door de NTFU vastgestelde

regels.    

4. De actieve leden kunnen zowel senior- als juniorleden zijn.

5. Seniorleden zijn leden van achttien jaar en ouder.

6. Juniorleden zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

7. Niet actieve leden zijn de begunstigers, overeenkomstig de bepalingen van

artikel 11 van de statuten van de vereniging

ERELEDEN

Artikel 7

1. Ereleden zijn zij, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de

    vereniging.  Zij worden benoemd op basis van o.a. hun bijdrage aan het vrijwilligerswerk,

    frequentie hiervan, getoonde flexibiliteit en inzet, uitzonderlijke prestaties, kwaliteit van het

    werk, positieve instelling etc.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering

(hierna te noemen A.L.V.) met een twee derde meerderheid van stemmen benoemd.

3. Leden van de vereniging kunnen kandidaten (gemotiveerd) voordragen bij het bestuur

als erelid. Dit dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de A.L.V. bij de secretaris

schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

4. Er wordt schriftelijke rapportage, voorzien van argumenten, m.b.t. de voorgenomen

benoeming opgemaakt door het bestuur en deze rapportage wordt na de benoeming

geplaatst in het clubblad.

5. Een nieuw erelid wordt tijdens de A.L.V. gehuldigd.

6. Actieve bestuursleden kunnen niet tot erelid benoemd worden.

7. De namen van de ereleden worden vermeld in het clubblad en op de website.

8. Ereleden hebben, voor zover zij geen lid zijn van de vereniging, toegang tot de A.L.V.

    Zij hebben geen stemrecht, slechts een adviserende rol.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

1. De hoogte van de contributie en de minimum bijdrage van begunstiger worden jaarlijks

     vastgesteld door een besluit van de A.LV.

2. De contributie is verschuldigd voor een geheel jaar.

3. Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bestaat geen recht op restitutie

van de contributie.

4. Het jaarlijks verschuldigde bedrag aan contributie wordt in het eerste kwartaal van een

jaar  automatisch geïncasseerd.

5. In de A.L.V. worden besluiten genomen over geagendeerde voorstellen.

    Een besluit dat niet rechtstreeks betrekking heeft op een agendapunt van de vergadering is

    ongeldig.

GEZINSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

1. Indien meer leden uit een gezin de fietstoersport beoefenen dient, ex artikel 6.2, elk van hen

in het bezit te zijn van een geldige NTFU-ledenpas.

2. In het geval dat een gezin zich aanmeldt voor het lidmaatschap van T.C. Heerde dient ieder 

gezinslid dat afzonderlijk te doen, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen

6 en 7.

3. Eén gezinslid is hoofdlid; op de overige gezinsleden is het NTFU-gezinslidmaatschap

toepasselijk.

ADRESWIJZIGING/ BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 10

1. De leden zijn verplicht om wijzigingen in woon- en e-mailadres zo spoedig mogelijk, doch

    uiterlijk binnen 2 weken na de wijziging,  door te geven aan de secretaris.

2. Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door een schriftelijke mededeling aan

de secretaris vóór 1 december van het lopende jaar.

COMMISSIES/ ONDERSTEUNING BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van bepaalde activiteiten commissies in te

schakelen, waarbij het bestuur tevens een beroep kan doen op de medewerking van de leden.

2. Vóór of tijdens de Algemene Ledenvergadering ontvangt ieder lid een hulpbriefje waarop hij

kan aangeven voor welke activiteit(en) in het lopende seizoen hij zich ter assistentie

beschikbaar stelt.

3. Het bestuur van T.C. Heerde of de organiserende commissie stelt de leden die zich ex

artikel 11 lid 2 ter assistentie bij een activiteit beschikbaar hebben gesteld in de

gelegenheid om de betreffende   tocht op een ander tijdstip dan waarop de activiteit

plaatsvindt gezamenlijk te fietsen.

KANDIDAATSTELLING BESTUUR / COMMISSIES

Artikel 12

1. Kandidaatstelling van een door de ALV te kiezen lid van het bestuur of een commissie

geschiedt  door het bestuur of tenminste vijf leden.

2. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur van het kandidaat te

stellen lid heeft vernomen dat hij of zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

3. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een

    daartoe strekkende, schriftelijke en ondertekende verklaring, vergezeld van een schriftelijke

    bereidverklaring van het kandidaat gestelde lid. Beide verklaringen dienen uiterlijk 24 uur vóór

    aanvang van de ALV in het bezit te zijn van de secretaris.

GEDRAGSREGELS

Artikel 13

T.C. Heerde kent en hanteert gedragsregels. Deze zijn van toepassing in de relatie tussen begeleiders en

leden, alsmede in die tussen leden onderling. De gedragsregels zijn als bijlage 1 bijgevoegd. Zij maken

onverbrekelijk onderdeel uit van het huishoudelijk reglement. Begeleiders kunnen zowel leden als niet-

leden van T.C. Heerde zijn. Leden vallen ex artikel 3.2 onder het huishoudelijk reglement. Bijgevolg zijn de

gedragsregels per definitie op hen van toepassing. Niet-leden verklaren ex artikel 12 van de

gedragsregels, door middel van ondertekening van een exemplaar, van de inhoud ervan kennis te hebben

genomen en zich aan de regels te zullen houden.

SLOTBEPALING

Artikel 14

In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement is een uittreksel uit – dan wel een aanvulling op – de statuten van T.C. Heerde

en is in overeenstemming met de reglementen van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU).

Het is in werking getreden op 3 maart 2023 en vervangt het huishoudelijk reglement,

gedateerd 6 maart 2016.

Het huishoudelijk reglement kan uitsluitend gewijzigd worden na een daartoe strekkend besluit van de

ALV.