Meerjarenplan 2016 – 2019 `Achter de horizon`

Meerjarenplan 2016 – 2019 `Achter de horizon`

Vooraf

We hebben in de periode 2013-2016 met ons eerste meerjarenplan, Stip op de Horizon, gewerkt. In deze periode hebben we een belangrijk deel van ons voorgenomen beleid kunnen uitvoeren. De resultaten, met name als we kijken naar de beoogde ombuiging van de ontwikkeling van het ledental van onze vereniging, zijn positief te noemen. Natuurlijk hebben we ook een aantal doelstellingen nog niet (helemaal) bereikt.

Het vertrekpunt van dit nieuwe meerjarenplan is de Stip op de Horizon. In dat document worden tien beleidsthema’s genoemd. Per genoemd beleidsthema wordt er met een paar kernzinnen aangegeven wat de meest belangrijke ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen drie jaar.

Vervolgens wordt op basis van de inbreng van de klankbordgroep aangegeven welke onderwerpen in het nieuwe meerjarenplan moeten worden opgenomen. Deze klankbordgroep bestaande uit leden vanuit alle trainingsgroepen en het bestuur is tweemaal bijeengeweest. In de open gesprekken zijn een aantal belangrijke thema’s genoemd.

Tot slot is op basis van het bovenstaande het nieuwe meerjarenplan geformuleerd. Dit meerjarenplan wordt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering van maart 2017 ter goedkeuring voorgelegd.

 

Beleidsthema’s  Achter de horizon

 

1. Vergroting van de betrokkenheid in de vereniging
De centrale vraag is wat de wisselwerking is tussen TC Heerde en de individuele leden. Het uitgangspunt is dat alle leden lid zijn van onze vereniging omdat ze plezier willen beleven aan hun gemeenschappelijke hobby. De TC Heerde is de plek waar fietsers uit Heerde en omgeving zich melden om meer uit hun hobby te halen.

Dit thema kan in een aantal verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Het uitgangspunt is dat alle leden lid zijn van onze vereniging omdat ze plezier willen beleven aan hun gemeenschappelijke hobby.

 

1a. Vergroting van de betrokkenheid binnen de trainingsgroep
Een primaire binding is de trainingsgroep waarbinnen de fietser actief is. Op dit niveau zetten we in op de volgende zaken:

 • Elke trainingsgroep kent één of meer wegkapiteins
 • De wegkapitein is niet alleen verantwoordelijk voor de route en de veiligheid maar is ook de primaire gastheer en hij is primair verantwoordelijk voor de sfeer binnen de groep
 • Elke wegkapitein krijgt jaarlijks het aanbod tot deskundigheidsbevordering
 • Elke trainingsgroep heeft een actieve mailgroep/WhatsApp groep waarin wekelijks gecommuniceerd wordt over trainingsavond, zaterdagtocht en de planning van de toertochten die met elkaar gereden gaan worden
 • Elk nieuw lid wordt door de wegkapitein gekoppeld aan een lid binnen de trainingsgroep die als mentor en vraagbaak kan dienen
 • Na een half jaar is er een evaluatiemoment door een bestuurslid met een nieuw lid waarin gevraagd wordt hoe de “opvang” ontvangst is tot op dat moment
 • Spreek elkaar aan op gedrag “wat niet kan” normen en waarden. In woorden, taal, gebruik, lolletjes….. hoe wijs je iemand op verkeersregels of weggedrag

 

1b. Vergroting van de betrokkenheid binnen de vereniging als geheel
TC Heerde is meer dan een verzameling van losse trainingsgroepen. We vinden het belangrijk de dwarsverbindingen in onze club te versterken. Zo zijn bijvoorbeeld voor de organisatie van onze tochten vele handen nodig. Daarnaast kunnen we onze binding met de lokale gemeenschap alleen vormgeven door ons als vereniging naar buiten te manifesteren.

TC Heerde is meer dan een verzameling van losse trainingsgroepen. We vinden het belangrijk de dwarsverbindingen in onze club te versterken.

Een eerste dwarsverbinding is de koppeling wegfietsers -ATB-ers.

 • De ATB-ers nodigen de racefietsers uit op de ATB te stappen als clubactiviteit
 • De wegfietsers trekken in de winterATBtochten samen op met ATB-ers
 • Er neemt minimaal 1 ATB volwassene in het bestuur plaats om o.a. te zorgen voor voldoende specifieke inbreng in het TC Heerde beleid

Een tweede dwarsverbinding is de koppeling jeugd ATB en volwassenen. De begeleiding van de jeugd is al jaren een precair onderwerp. Wie is verantwoordelijk voor de begeleiding van onze jeugd? Zijn dat de ouders, de volwassen ATB-ers, de wegfietsers die ook ATB-en? Van een van bovenaf opgelegde verplichting kunnen we weinig heil verwachten. Toch kunnen we alleen een jeugdgroep handhaven als er voldoende begeleiding is.

 • Het bestuur onderzoekt of we via de CALO extra begeleiding kunnen krijgen
 • Er wordt door de coördinator jeugd-ATB een nadrukkelijk beroep gedaan op ouders van de jeugdleden te helpen bij de begeleiding
 • Volwassen leden met ATB-affiniteit worden benaderd met de vraag hulp te bieden bij de begeleiding.

Tot slot de activiteiten die het saamhorigheidsgevoel binnen de totale TC Heerde kunnen versterken:

 • Het gezamenlijk rijden van de start en sluitingsrit. A, B, C in diverse groepen door elkaar. Voorstel in de ALV van 2017
 • Elk jaar organiseren we in  de winterperiode een thema-avond die behalve voor de leden ook voor belangstellenden van buiten de vereniging toegankelijk is
 • Elk jaar organiseren we een clinic die voor de leden van de vereniging van waarde is

 

2. Vergroting van het ledental
In het vorige meerjarenplan hebben we ingezet op een stabilisatie van het ledental. Dat doel is bereikt en we denken in deze periode het ledental te kunnen laten groeien. We kiezen hierbij voor de volgende zaken:

 • Publiciteit zoeken voor alles wat we doen
 • De voordelen van lidmaatschap expliciet benadrukken zoals samen fietsen, georganiseerde tochten, verzekering, jaarprogramma, omgeving leren kennen
 • Voor de leden een gezinstocht organiseren op een zomerdag of de afsluitende rit laten afsluiten door gezinsleden te laten aansluiten bij een gezamenlijke activiteit
 • Een gezinstocht organiseren voor de Heerder gemeenschap
 • We zetten in op een ledengroei van 15 leden in de komende drie jaar.

Wanneer we kijken naar de verschillende doelgroepen, vallen er een aantal kanttekeningen te plaatsen:

 • Vrouwen. Door het ontstaan van Women on Wheels is het aantal georganiseerd fietsende vrouwen in de laatste paar jaar sterk gestegen, zij het niet onder de paraplu van TC Heerde. We zijn blij met deze nieuwe groep en zullen waar mogelijk deze fietsende vrouwen ondersteunen. Vanzelfsprekend blijven vrouwen van harte welkom lid te worden van onze vereniging
 • Jeugd. Hierboven is al beschreven dat we al het mogelijke in het werk zullen stellen de jeugd ATB in stand te houden. Als de begeleiding voldoende is gewaarborgd zullen we ook in deze groep weer actief gaan werven. We hebben niet de intentie een weggroep (race) voor de jeugd op te zetten. We beschikken niet over een afgesloten trainingscircuit en het rijden met een groep jeugd op de openbare weg legt een te grote verantwoordelijkheid bij de begeleiders. Daarnaast zou ook dit een nieuwe groep begeleiders noodzakelijk maken
 • ATB-volwassenen. Het aantal leden in deze groep zal alleen vergroot kunnen worden wanneer er een groep ontstaat die de verbinding met elkaar zoekt en structuur heeft. Te denken valt aan een mailgroep/WhatsAppgroep, boskapitein, gemeenschappelijke activiteit enz.
 • Wegrijders. Toename van het aantal leden in deze groep zal sterk afhangen van het gevoerde pr-beleid en het geboden jaarprogramma. Groei in met name de C-groep lijkt goed mogelijk

Door het ontstaan van Women on Wheels is het aantal georganiseerd fietsende vrouwen in de laatste paar jaar sterk gestegen, zij het niet onder de paraplu van TC Heerde. We zijn blij met deze nieuwe groep en zullen waar mogelijk deze fietsende vrouwen ondersteunen. Vanzelfsprekend blijven vrouwen van harte welkom lid te worden van onze vereniging

 

3. Aantrekkelijk jaarprogramma
Een jaarprogramma kan meer zijn dan het alleen opnemen van de trainingsavonden en de tochten die gemeenschappelijk worden gereden. Het zou mooi zijn als er een opbouw inzit waarbij de wat meer eisende tochten verderop in het jaar zitten. Vanuit de ervaringen van de afgelopen periode kunnen we het volgende afleiden:

 • Elke trainingsgroep maakt een eigen conceptjaarprogramma en de programma’s worden daarna zo in elkaar geschoven dat er voldoende groep-overlappende activiteiten zijn
 • In het totale jaarprogramma is er voldoende ruimte voor de groep-specifieke wensen wat betreft aantal en aard van de tochten
 • De Toertocht 2.0 (afgelast in 2016 i.v.m. gebrek aan belangstelling) is ook opgezet om het onderling contact en gezamenlijkheid te stimuleren. In 2017 ondernemen we een nieuwe poging (mede in het kader van ons 35 jarig bestaan) om dit op de kaart te zetten

 

4. Hoe willen we ons laten zien in de Heerder gemeenschap?
Door onze keuze om maatschappelijk betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap, ontstaat de vraag waarmee we ons zullen laten zien. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen voor al die zaken die het fietsen in onze regio bevorderen. Dit betreft dan zowel bestaande als nieuwe activiteiten op dit terrein.

 • We streven naar een platform waarin organisaties als WOW, Salland en HOES vertegenwoordigd zijn
 • We zoeken naar mogelijkheden om activiteiten van deze verenigingen onderling te steunen
 • We treden in overleg met de RABO Noord Veluwe om te zien of we een fietsactiviteit van de bank (mede) kunnen organiseren
 • We verbinden ons voor één of meerdere jaren aan een lokaal doel. Schaapskooi Epe/Heerde, is gekoppeld aan onze RVTT en de  Stichting Leergeld Noord Veluwe aan de RVM

 

4a. Maatschappelijk verantwoord verenigen nader toegelicht

“Sport is niet alleen maar een doel maar ook een middel”.

Uiteraard is de TC Heerde primair een vereniging voor fietsers en de focus ligt dan ook primair op deze kernactiviteit. De TC Heerde wil echter niet alleen een vereniging zijn voor eigen leden maar ook een vereniging met sociale uitstraling en met een open oog voor de omgeving waarin we verkeren. Wij willen maatschappelijk verantwoord verenigen.

Waarom?

Een positieve uitstraling zorgt ervoor dat onze vereniging aantrekkelijk is en blijft voor nieuwe en huidige leden. Het is een belangrijk element in het PR beleid. Ook staat het imago van racefietsers en ATB’ers zwaar onder druk. Daar willen wij, binnen onze mogelijkheden, een positieve bijdrage aan leveren. Daarnaast stelt onze hoofdsponsor de Rabobank het op prijs dat wij als vereniging een herkenbaar maatschappelijke rol spelen.

De hierboven beschreven aspecten zijn mede de redenen dat we lokale goede doelen pogen te ondersteunen.Om voorgaande handen en voeten te geven hanteren wij een opslag van 1 euro bovenop de startprijs van onze evenementen. Tevens steunen we, waar mogelijk, het vrouwenfietsen in Heerde en pogen we te verbinden en samen te werken met die organisaties die het fietsen in onze regio willen bevorderen.

 

5. Financieel beleid
Onze financiën zijn goed op orde. Tegelijkertijd weten we dat we kwetsbaar zijn door externe factoren. Het weer kan de opbrengsten van een van onze tochten ernstig doen tegenvallen. We zoeken naar mogelijkheden om onze inkomstenzijde te versterken.

 • In ons contributiebeleid hebben we ingezet op een jaarlijkse verhoging van de lidmaatschapsbijdrage van de volwassen leden met €5, 00
 • We zouden clinics kunnen geven onder leiding van bekende mensen waarbij de deelnemers betalen voor deelname
 • Koffie met gebak op de zaterdagochtend tocht/rit willen we alleen schrappen als er te weinig geld is
 • We onderzoeken of een georganiseerde tocht op zondag mogelijk is. De animo voor tochten op zondag lijkt groter dan die op zaterdag
 • We onderzoeken of de Toertocht 2.0 na een proefjaar met de eigen vereniging ook aangeboden kan worden aan derden

Onze financiën zijn goed op orde. Tegelijkertijd weten we dat we kwetsbaar zijn door externe factoren.

 

6. Communicatie en PR
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de diverse communicatiemiddelen elkaar goed aanvullen. De publicaties in de regionale pers hebben gezorgd voor een toename van het aantal leden. De website, facebook en twitter bleken van groot belang voor de door ons georganiseerde tochten. De website is onlangs in een nieuw jasje gestoken.
Naast de media die vooral extern gericht zijn, hebben we het volledig gerestylede clubblad. Dit clubblad is qua lay-out en inhoud zeer lezenswaardig geworden.

 • Elke twee weken wordt een nieuw hoofdartikel op de website geplaatst
 • De regionale pers krijgt van alle georganiseerde tochten, thema-avonden, ALV, enz. een persbericht
 • Twitter en facebook worden ingezet bij de informatievoorziening over onze tochten
 • Eind 2017 vindt een onderzoek plaats onder de lezers van ons clubblad

 

7. Sponsoren
We zetten in op een duurzame relatie met onze shirtsponsors. De advertentietarieven in ons clubblad kunnen elk jaar in mei herzien worden.

 • Het sponsorcontract met de Rabobank is eind 2016 verlengd voor een periode van drie jaar
 • Het sponsorcontract met Dijkstra bedrijfswagens loopt voor onbepaalde tijd door
 • Het sponsorcontract met Dickhof rijwielen is eind 2016 verlengd voor een periode van drie jaar
 • De advertentietarieven worden elk jaar in mei opnieuw vastgesteld

 

8. Evenementen
Ook in de komende periode zullen we drie tochten per jaar organiseren. Rabo Veluwes Mooiste in augustus en twee veldtoertochten in november en januari. Daarnaast bieden we ondersteuning bij activiteiten van Women on Wheels.

 • De RVM verbinden we vanaf 2017 aan een Stichting Leergeld Noord Veluwe
 • In 2017 krijgt Rabo’s Veluwes Mooiste drie NTFU sterren
 • De RVTT verbinden we vanaf 2017 aan Stichting Schaapskooi Epe-Heerde
 • In 2017 beschikt de RVTT over drie NTFU sterren

————————————————————————————————————————————————