Algemeen

Algemeen

ToerClub Heerde is 12 september 1982 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de fietssport in het algemeen en in de meest brede zin.

Binnen de Toerclub Heerde zijn er 2 afdelingen waar gefietst kan worden: toer racefietsen en ATB.

De Toerclub Heerde is een vereniging. Dat betekent dat het hoogste orgaan van de vereniging de algemene ledenvergadering is. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de Algemene ledenvergadering en het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van 2 juni 1983 , geactualiseerd 23 januari 2024 en het huishoudelijk reglement geactualiseerd  3 maart 2023
Jaarlijks wordt minimaal één ledenvergadering uitgeschreven waarin op allerlei gebied van het afgelopen jaar verslag wordt gedaan en belangrijke besluiten worden genomen zoals benoeming van bestuursleden, benoeming kascommissie, vaststellen van het financieel beleid, vaststelling toertochtkalender, besluitvorming ten aanzien van clubkleding etc. Deze vergadering wordt meestal voor de eerste week in maart uitgeschreven.

De dagelijkse leiding en verantwoording liggen in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, te verdelen in de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris en leden. Uiteraard kan en wil het bestuur niet alles alleen doen en is er voor een structuur gekozen met diverse commissies. Deze commissies verzorgen hun onderdeel of activiteit voor de vereniging waarbij elke commissie een contactpersoon (voorzitter) benoemd die voor terugkoppeling zorgt met het bestuur. Minimaal een keer per jaar ontvangt het bestuur elke contactpersoon. Elke commissie werkt volgens een eigen draaiboek. De commissies worden gevuld met leden van onze vereniging. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om zich aan te melden als actief commissielid.

We kennen de volgende commissies:

• Boverhoff Veld ToerTochten
• Jumbo HeerdeVeluweToertocht
• Club- en toertochten
• Reclamezaken
• Clubblad
• Boerderijenfietstocht in samenwerking met Visit Heerde

Naast deze commissies wordt er nauw samengewerkt met o.a. begeleiders van de fietsgroepen en postbezorgers van het clubblad de Fietsproat.