‘Koersen naar een nieuwe horizon’; beleidsplan TC Heerde 2020 – 2023

‘Koersen naar een nieuwe horizon’; beleidsplan TC Heerde 2020 – 2023

Inleiding

Nu het beleidsplan voor de periode 2017 – 2019 (‘Achter de horizon’[1]) is afgelopen, is het tijd voor een opvolgend plan. Het is tevens een moment om opnieuw te kijken naar waar we als vereniging staan, wat voor soort vereniging we willen of kunnen zijn, wat onze ambities zijn en wat daarvoor nodig is.

Een beleidsplan:

 • legt vast hoe de hoofddoelstelling uit de statuten van de vereniging in de praktijk wordt vormgegeven en uitgevoerd;
 • spreekt uit welke doelen worden gesteld en hoe die moeten worden bereikt.

De voorgaande twee beleidsplannen zijn breed en met ambitie opgesteld, met de volgende thema’s:

2013 – 20162017 – 2019
 Vergroten betrokkenheid in de vereniging Binnen de trainingsgroepenBinnen de vereniging als geheelClubbrede activiteiten en meer onderlinge ontmoeting
Stabilisatie van het ledentalVergroting van het ledental (met 15 in 2019)
Kwaliteitsverbetering jaarprogrammaAantrekkelijk jaarprogramma
 Zichtbaarheid in de Heerder gemeenschap, inclusief maatschappelijk verantwoord vereniging zijn
Financieel beleidFinancieel beleid
Communicatie en PRCommunicatie en PR
SponsorenSponsoren
Evenementen (RVM en RVTT)Evenementen (RVM en RVTT)
Jeugdbeleid (ATB) 
Medioren (middelbare leeftijd, tussen 46 en 64, met meer vrije tijd door niet meer werken of minder werken) 
Clubkleding 
Accommodatie 

Daarbij hoorde ook steeds een missie, een samenvatting van wat ons drijft of zou moeten drijven om vereniging Toerclub Heerde te zijn:

‘TC Heerde brengt mensen uit Heerde en omgeving tot elkaar, om met elkaar te genieten van het fietsen op racefiets en/of ATB. Sportieve uitdaging en betrokkenheid gaan hierbij hand in hand’. Samengevat in de slogan “Samen wordt een lange weg korter”.

De vereniging en haar omgeving

Een belangrijk kenmerk van een fietsclub is dat het gaat om een solo activiteit die in groepsverband wordt beoefend. Dit wordt treffend onder woorden gebracht door het statement ‘Samen wordt een lange weg korter’. Doordat fietsen geen echte teamsport is, komen er specifieke aandachtspunten en soms ook problemen om de hoek kijken.

Als we naar TC Heerde kijken, zien we het volgende beeld: (trainings)groepen van individuele fietsers; met in meerdere of mindere mate een eigen subcultuur, soms van oudsher. Daarnaast groepjes (commissies) die zich met de organisatie van de club en haar activiteiten bezighouden.

Buiten de vereniging zien we diverse andere, in aantal en omvang toenemende vormen van samenkomende fietsers, op basis van een vaste afspraak (bijv. een vaste morgen of avond) of ad hoc via app-contact.

Er zijn ook landelijke ontwikkelingen. Onderzoek in kader van het Nationaal Sportakkoord laat zien dat enerzijds steeds meer mensen bewegen, maar anderzijds ledenaantallen van verenigingen dalen. Mensen – jong én oud – willen meer en meer onafhankelijk van vaste tijden en plaatsen sporten, individueel of in kleine groepjes uit het eigen (sociale) netwerk. Daarbij daalt de sportdeelname onder jeugd en jongeren.

TC Heerde eind 2019

In weerwil van de activiteiten uit het beleidsplan daalt het aantal leden van TC Heerde (107 eind 2019) en stijgt de gemiddelde leeftijd (2019: 59,4). Het is vooral voor jongere mensen (< 45 jaar) weinig aantrekkelijk om mee te gaan doen. De beperkte instroom van nieuwe leden is gerealiseerd door het organiseren van startclinics, onze pr of uit de eigen netwerken van de leden.

Het aantal leden is – gelukkig – geen absolute indicator van de gezondheid van de vereniging; belangrijker op dit moment is het aantal leden dat actief is op de fiets en in de vereniging. Dat bepaalt het bloeien dan wel verdorren. Belangrijk is dus om leden actief op de fiets te krijgen / te houden, bij activiteiten van de vereniging te betrekken en elkaar te laten ontmoeten. Samengevat: kwaliteit boven kwantiteit.

Net zoals de techniek steeds verandert (denk bijv. aan schijfremmen, 12-speed, e-mtb, e-racefiets), wijzigt ook de omgeving van de toerclub. We zullen daarop telkens moeten anticiperen en flexibel blijven.

De beleidssporen voor 2020 – 2023

Focus op fietsen, onze kernactiviteit, daar gaat het om. Dat doen we in groepen, met elk een eigen ambitiepatroon:

A-groepB-groepC-groep
Prestatiegericht (avondritten; zaterdag meer recreatief)Vooral recreatief (prestatiegericht alleen als dat in de groep past)Enkel recreatief (lage snelheid)

Voor alle groepen geldt dat ze worden geleid door (opgeleide) wegkapiteins, voor route, veiligheid en gedrag.

 • We gaan onderzoeken of we kunnen komen tot één startavond doordeweeks voor in ieder geval de A- en B-groep, mede met het oog op het verbeteren van de ontmoeting binnen de club en voor de uitwisseling van rijders tussen deze groepen.
 • We gaan experimenteren met het laten vervallen van een vast, vooraf opgesteld jaarprogramma en laten de belangstelling voor het rijden van tochten elders, of andere sportieve uitdagingen, afhangen van het (spontane) enthousiasme daarvoor in de fietsgroepen. De groepen kunnen zelf hun plannen maken onder leiding van de wegkapiteins.
 • We zetten niet langer in op een atb-groep binnen de vereniging. Nog meer dan bij het rijden op de racefiets is het atb-en een individueel gebeuren dat zich lastig in een groter en ander verband bij elkaar laat brengen.
  Wel kunnen we kijken of het ‘gravelbiken’ (het op andere ondergronden dan asfalt/beton rijden met een racefiets op bredere banden + bijbehorende randactiviteiten) een toekomst kan hebben binnen TC Heerde.
 • Op groei van de jeugd atb-groep wordt niet actief meer ingezet. We slagen er niet in om een begeleidende jeugdcommissie voldoende te bemensen.
 • Het e-fietsen op atb of racefiets is landelijk groeiende. We zullen ons gaan beraden wat dat betekent voor onze vereniging.
 • In het winterseizoen blijven wij 1 of meer workshops, lezingen of clinics organiseren rondom theoretische onderwerpen betreffende het fietsen.
 • Om het fietsen in verengingsverband tot uitdrukking te brengen doen we dat in uniforme clubkleding. Dat hoort bij een “groep” en versterkt het groepsgevoel. De huidige kledinglijn loopt al weer een flink aantal seizoenen mee. We willen dan ook in 2021 een nieuwe lijn invoeren.

Opbrengst voor een clublid (de meerwaarde van het lidmaatschap van een vereniging): beter worden op de fiets.

Ontmoeting, om de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten.

“Wie actief is in z’n werk of vrije tijd wordt beloond met contacten”.[2]

Hoewel ontmoeten een verenigingslid in eerste plaats zelf doet, door mee te doen en niet alleen af te wachten wat gebracht wordt, is het zaak om binnen de vereniging daarvoor gelegenheden te scheppen. Het eerste en meest voor de hand liggende moment is natuurlijk het fietsen in een groep. Maar er zal meer moeten zijn. Een andere gelegenheid is het meehelpen in de organisatie van de vereniging.

 • We willen – naast de traditionele momenten van opening en sluiting van het seizoen – de ontmoeting stimuleren door eens in de 2 jaren een reisweekend te organiseren (bovenop het fietsdoel van zo’n trip).

Opbrengst voor een clublid (de meerwaarde van het lidmaatschap van een vereniging): leuke en sociale contacten.

Communicatie, in de club en naar ‘buiten’ toe.

Communiceren en public relations bedrijven is uitgegroeid tot een van de absolute voorwaarden om onze toerclub goed te kunnen laten functioneren en zichtbaar te maken, zowel naar binnen als naar buiten toe. De middelen zijn bekend: clubblad, website, facebook, twitter, persberichten. Om deze communicatie uit te voeren en te bevorderen is er een commissie.

 • Maar ook rijden in clubkleding en het steunen van een maatschappelijk doel als vereniging zien we als vormen van contact met de omgeving om ons heen. Met het (financieel) steunen van een doel in onze lokale samenleving willen we bovendien vanuit onze hobby een stukje maatschappelijke bijdrage leveren.
 • Voor wat betreft naar ‘buiten’ toe is het een wens om in contact te komen met ‘de fietsers’ in de gemeente Heerde om uit vragen van wat er nodig is om bij ons aan te sluiten.

In Heerde zijn meerdere “losse” fietsgroepen bekend. Mogelijk kunnen we die benaderen en gezamenlijk verder gaan. Hierdoor kan er meer variatie in ideeën komen en bredere invulling van de fietssport in algemeen.

De basis op orde, organisatorisch en financieel.

Simpel gesteld zijn er voor de vereniging twee basisbehoeften, namelijk voldoende leden die een functie binnen de club willen oppakken, en voldoende inkomsten. Beide behoeften laten zich in beperkte mate sturen. Maar een tekort heeft impact op de vereniging, zowel als het gaat om menskracht als om euro’s. Als de basis niet op orde is, kunnen de activiteiten niet of onvoldoende tot hun recht komen en beïnvloedt daarmee het functioneren van de vereniging.

We willen de invulling van de diverse functies (bestuur, commissies, losse taken) niet alleen zien als het steken van een stukje energie in iets, maar ook dat het persoonlijk wat oplevert in de vorm van ontmoeting en contacten. Het moet leuk zijn om mee te doen.

 • We gaan kijken of we gerichte ledenwerfacties kunnen starten, bijvoorbeeld een lid werft een lid, ondersteund met een infofolder.
 • Financieel zijn we naast de contributie flink afhankelijk van sponsoren. We streven daarbij naar 2 tot 3 sponsoren die bereid zijn om wezenlijk en meerjarig bij te dragen. Deze sponsoren komen met een uiting op de clubkleding. Daarnaast zijn ook kleinere sponsoren welkom, die bijvoorbeeld een bepaalde activiteit (mee) ondersteunen.

Vanaf 2021 zullen twee nieuwe sponsoren TC Heerde financieel mede mogelijk maken: Boverhoff Sloopwerken en Jumbo Supermarkt Heerde. Daarnaast blijft Dickhof Rijwielen uit Oosterwolde sponsor. Rabobank Noord-Veluwe en Dijkstra Bedrijfsauto’s stoppen als sponsor.

 • Behalve sponsoren zijn er onze toertochten in het bos en op de weg die inkomsten genereren. Daarmee willen we uiteraard doorgaan, want de opbrengsten zijn aanzienlijk voor de begroting. Echter, niet alleen om de euro’s maar ook om het landschap en de natuur van de Noord-Veluwe te promoten. En ook vanuit een stukje solidariteit met zovele andere fietsverenigingen die op vrijwillige basis tochten organiseren en waar de leden van TC Heerde tevens van kunnen profiteren.
 • Aan de tochten willen we een (lokaal) maatschappelijk doel blijven koppelen. Voor de veldtoertochten blijft dat de Stichting Schaapskooi Epe-Heerde. Voor de tocht op de weg zoeken we een nieuw doel na het ondersteunen van een aantal jaren van Stichting Leergeld Noord-Veluwe.

Voor wat betreft verenigingsaccommodatie: daar verandert niets, we maken dankbaar en in goed overleg gebruik van de faciliteiten van voetbalvereniging Heerde.

Tot slot

Een lid van de vereniging heeft zijn motivatie voor de toerclub desgevraagd als volgt samengevat:

“Voor mij is de vereniging de mogelijkheid om op een gezellige manier mijn kilometers te maken”.


[1] Opvolger van ‘Stip op de horizon’, beleidsplan 2013 -2016

[2] Volgens een bekende communicatietheorie.